De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld en op 29 NOVEMBER 2011 opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: m1491236

Blixembewind verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt.  

De voor het bewind noodzakelijke persoonlijke gegevens worden opgenomen in een digitaal en papieren cliëntdossier. Blixembewind verstrekt persoonlijke gegevens terughoudend en alleen in het belang van de cliënt aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en wij dragen zorg voor een passende technische en organisatorische beveiliging van bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Blixembewind zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 Jaar.

Cliënten en ex-cliënten van Blixembewindhebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk sturen naar Postbus 1545 – 5602 BM Eindhoven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs) bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en BSN zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Blixembewind zal binnen twee weken op uw verzoek reageren.